Lịch học

Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
PNC268 15 giờ

Thứ năm: 18:00 - 19:30

Chủ nhật: 14:00 - 15:30

30/11/2017
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
ZTH267 90 giờ

Thứ ba: 18:00 - 21:00

Thứ năm: 18:00 - 21:00

Chủ nhật: 14:00 - 17:00

28/11/2017
ZTH269 90 giờ

Thứ hai: 18:00 - 21:00

Thứ tư: 18:00 - 21:00

Thứ sáu: 18:00 - 21:00

29/11/2017
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
PRE244 90 giờ

Thứ hai: 18:00-21:00

Thứ tư: 18:00-21:00

Thứ sáu: 18:00-21:00

20/11/2017
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
BB245 145 giờ

Thứ hai: 18:00-21:00

Thứ tư: 18:00-21:00

Thứ năm: 18:00-21:00

Chủ nhật: 8:30-11:30

20/11/2017
BB263 145 giờ

Thứ hai: 13:30 - 16:30

Thứ tư: 13:30 - 16:30

Thứ sáu: 13:30 - 16:30

Thứ bảy: 13:30 - 16:30

29/11/2017
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
EG250 145 giờ

Thứ hai: 18:00 - 21:00

Thứ tư: 18:00 - 21:00

Thứ sáu: 18:00 - 21:00

Chủ nhật: 8:30-11:30

29/11/2017
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng