Lịch học

Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
ZTH275 90 giờ

Thứ hai: 18:00-21:00

Thứ ba: 18:00-21:00

Thứ năm: 18:00-21:00

09/08/2018
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
PRE276 90 giờ

Thứ ba: 18:00-21:00

Thứ năm: 18:00-21:00

Chủ nhật: 13:30-16:30

12/08/2018
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
BB275 145 giờ

Thứ hai: 18:00-21:00

Thứ tư: 18:00-21:00

Thứ sáu: 18:00-21:00

Chủ nhật: 8:30-11:30

20/08/2018
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
EG277 145 giờ

Thứ ba: 18:00-21:00

Thứ tư: 18:00-21:00

Thứ sáu: 18:00-21:00

Chủ nhật: 8:30-11:30

19/08/2018
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng