Lịch học

Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
ZTH-265 90 giờ

Thứ hai: 18:00-21:00

Thứ ba: 18:00-21:00

Thứ năm: 18:00-21:00

07/05/2018
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
PRE-264 30 giờ

Thứ ba: 18:00-21:00

Thứ năm: 18:00-21:00

Chủ nhật: 8:30-11:30

08/05/2018
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
BB269 158 giờ

Thứ hai: 18:00-21:00

Thứ tư: 18:00-21:00

Thứ sáu: 18:00-21:00

Chủ nhật: 8:30-11:30

16/05/2018
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
EG-263 145 giờ

Thứ hai: 18:00-21:00

Thứ tư: 18:00-21:00

Thứ sáu: 18:00-21:00

Chủ nhật: 14:00-17:00

13/05/2018
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng