Lịch học

Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
PNC251 30 giờ

Thứ hai: 18:00 - 19:30

Thứ bảy: 10:00-11:30

14/10/2017
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
ZTH244 90 giờ

Thứ hai: 18:00-21:00

Thứ tư: 18:00-21:00

Thứ sáu: 18:00-21:00

16/10/2017
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
PRE245 90 giờ

Thứ hai: 13:30-16:30

Thứ tư: 13:30-16:30

Thứ sáu: 13:30-16:30

09/10/2017
PRE246 90 giờ

Thứ hai: 18:00 - 21:00

Thứ tư: 18:00 - 21:00

Thứ sáu: 18:00 - 21:00

16/10/2017
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
BB234 145 giờ

Thứ hai: 13:30 - 16:30

Thứ ba: 13:30 - 16:30

Thứ tư: 13:30 - 16:30

Thứ năm: 13:30 - 16:30

Thứ sáu: 13:30 - 16:30

25/09/2017
BB248 145 giờ

Thứ ba: 18:00-21:00

Thứ năm: 18:00-21:00

Thứ bảy: 14:00-17:00

Chủ nhật: 14:00-17:00

10/10/2017
BB248 145 giờ

Thứ hai: 18:00-21:00

Thứ ba: 18:00-21:00

Thứ năm: 18:00-21:00

Thứ bảy: 8:00:30-11:30

Chủ nhật: 8:00:30-11:30

30/10/2017
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
EG249 145 giờ

Thứ ba: 18:00 - 21:00

Thứ sáu: 18:00 - 21:00

Thứ bảy: 14:00 - 17:00

Chủ nhật: 14:00 - 17:00

08/10/2017
EG250 145 giờ

Thứ hai: 18:00 - 21:00

Thứ tư: 18:00 - 21:00

Thứ sáu: 18:00 - 21:00

Chủ nhật: 8:30-11:30

01/11/2017
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng