Lịch học

Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
ZTH304 - EVENING 90 giờ

Thứ hai: 18-21h

Thứ ba: 18-21h

Thứ năm: 18-21h

03/06/2019
ZTH305 - AFTERNOON 90 giờ

Thứ hai: 13h30' - 16h30'

Thứ tư: 13h30' - 16h30'

Thứ sáu: 13h30' - 16h30'

03/06/2019
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
PRE-303 90 giờ

Thứ ba: 18-21h

Thứ năm: 18-21h

Chủ nhật: 13h30'-16h30'

21/05/2019
PRE307 - AFTERNOON 90 giờ

Thứ ba: 13h30' -16h30'

Thứ năm: 13h30' -16h30'

Thứ sáu: 13h30' -16h30'

04/06/2019
PRE308 - EVENING 90 giờ

Thứ ba: 18-21h

Thứ năm: 18-21h

Chủ nhật: 13h30' - 16h30'

04/06/2019
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
BB-306 145 giờ

Thứ hai: 13h30' - 16h30'

Thứ ba: 13h30' - 16h30'

Thứ tư: 13h30' - 16h30'

Thứ sáu: 13h30' - 16h30'

10/06/2019
BB309 - EVENING 145 giờ

Thứ hai: 18-21h

Thứ tư: 18-21h

Thứ sáu: 18-21h

Chủ nhật: 8h30' -11h30'

10/06/2019
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
EG310 145 giờ

Thứ hai: 18-21h

Thứ tư: 18-21h

Thứ sáu: 18-21h

Chủ nhật: 8h30' -11h30'

05/06/2019
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng