Lịch học

Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
IELTS_CT231 145 giờ

Thứ hai: 13:30-16:30

Thứ ba: 13:30-16:30

Thứ tư: 13:30-16:30

Thứ năm: 13:30-16:30

Thứ sáu: 13:30-16:30

03/12/2018
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
ZTH290 90 giờ

Thứ hai: 18:00-21:00

Thứ ba: 18:00-21:00

Thứ năm: 18:00-21:00

17/12/2018
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
PRE288 90 giờ

Thứ ba: 18:00-21:00

Thứ năm: 18:00-21:00

Chủ nhật: 13:30-16:30

06/12/2018
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
EG230 145 giờ

Thứ ba: 18:00-21:00

Thứ tư: 18:00-21:00

Thứ sáu: 18:00-21:00

Chủ nhật: 8:30-11:30

21/12/2018
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng