Lịch học

Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
PNC294 15 giờ

Thứ bảy: 8:30 - 11:30

24/02/2018
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
ZTH291 90 giờ

Thứ ba: 18:00 - 21:00

Thứ năm: 18:00 - 21:00

Chủ nhật: 14:00 - 17:00

25/01/2018
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
PRE250 90 giờ

Thứ ba: 18:00 - 21:00

Thứ năm: 18:00 - 21:00

Chủ nhật: 8:30 - 11:30

23/01/2018
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
BB244 145 giờ

Thứ hai: 18:00 - 21:00

Thứ tư: 18:00 - 21:00

Thứ sáu: 18:00 - 21:00

Chủ nhật: 14:00 - 17:00

29/01/2018
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng
EG245 145 giờ

Thứ hai: 18:00 - 21:00

Thứ ba: 18:00 - 21:00

Thứ năm: 18:00 - 21:00

Chủ nhật: 14:00 - 17:00

29/01/2018
Mã Lớp Thời lượng Thời gian học Khai giảng